هولدینگ مهاجرتی دایان تک

آنکه بگوید همه پاسخ‌ها را می‌داند، چگونه پرسیدن را ندانسته.
همه پاسخ‌ها در اینترنت هست، آنچه به کار ما می‌آید را کاردان می‌داند.