فهرست

ارزیابی اقامت تحصیلی و کاری

کشورهای جهان هر کدام شرایط مخصوص خود را برای اعطای ویزا به شهروندان خارجی دارند. کارشناسان هولدینگ مهاجرتی دایان تک درباره‌ی این شرایط اطلاعات دقیق و به‌روز دارند و با بررسی شرایط شما از طریق فرم ارزیابی زیر، می‌توانند گزینه‌های موجود برای شما را مشخص و معرفی کنند.

اطلاعات فردی