به چه روشی می خواهید مهاجرت کنید؟
می‌خواهم از طریق ... مهاجرت کنم!